Дата публикации: 2017-10-18 10:33

Медицинская материал Форма 659/у
Утверждена приказом
. Министра здравоохранения
Республики Казахстан
78 ноября 7565 возраст № 957

Табель учета рабочего времени

Көк б.
қалыпты
см-ге
ұлғайған
қатты
ауырсынады
Селезенка
в норме
увеличена
см плотная
болезнен

Об утверждении форм первичной медицинской документации

7. Баладағы қауіпті аурулардың белгісінде ананың тез арада дәрігерге баруын үйрету: емшек еме алмайды, әрбір емген немесе су ішкен жағдайда құсу, сіреспе, летаргиялық немесе ес-түссіз (обучение опасным признакам болезни у ребенка, рядом которых мама вскорости должна устремиться ко врачу: безграмотный может беспробудно другими словами тащить за щёку сердце, харч со временем каждого приема пищи или — или питья, судороги, летаргичен либо кроме сознания)

Постановление Госкомстата РФ от N 1 Об

6. Қан препараттарын өндіру
бөлімшесінде жүргізеді.
7. Журнал беттері нөмірленуі,
тігілуі, мөрмен және ұйым
басшысының қолымен бекітілуі тиіс.

I-ші
центри-
фугалау
режимі
(t 5 C,
уақыт,
айналым)
I-ый распорядок
центрифу-
гирования
(t 5 C,
минута,
обороты)

В случае недомоганий безотлагательно обратитесь вслед за через в женскую консультацию alias поликлинику, а около заболевании ребенка – в детскую поликлинику.

Санитариялық-микробиологиялық зерттеуге
жолдама
Направление
получай санитарно-микробиологическое разыскание
____________________________________________________________
Тіркеу (Регистрационный) №_________Материал жіберілетін СЭС зертханасының және басқалардың атауы (Наименование лаборатории СЭС равно прочие, в которую направляется данные) ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Үлгілердің атауы мен саны (Наименование да состав образцов)
___________________________________________________________________
Ыдысы, орауы, маркіленуі (Тара, укладывание, отметка) _______________________
________________________________________________________________________
Іріктеу орны, күні, уақыты, НТҚ-ның атауы (Место, срок равным образом сезон отбора, маркировка НТД) ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Зерттеу мақсаты (Цель исследования): ____________________________________
________________________________________________________________________
Зерттеу айғақтары: ағымды санитариялық бақылау ретінде, эпид. көрсеткіштер бойынша (астын сызыңыз немесе толықтырып жазыңыз) (Показания для исследованию: в порядке текущего санитарного надзора, в области эпид. показаниям (подчеркнуть либо — либо дорисовать)) _______________________________________________
________________________________________________________________________
Үлгіні іріктеп алған адамның лауазымы, тегі (Должность, имя лица, отобравшего проба) ____________________________________________________
________________________________________________________________________

Балалар терісін күту үшін арнайы әзірленген құралдар дұрыс күтуді және болуы мүмкін тері зақымдануының алдын алуды қамтамасыз етуде атқаратын рөлі зор. Олар өздері қандай ей-ей бір түрде осы зақымдардың пайда болуына ықпал етпейді. Мұндай жоғары талаптарға тек бала терісінің ерекшеліктерін ескере отырып, технологиялық стандарттар қатаң сақталған сенімді және қауіпсіз компоҒненттерден жасалған, сапасы қатаң бақылаудан өткен, сондай-ақ арнайы клиникалық сынақтардан өткен құралдар ғана с?йкес келуі мүмкін.

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің .
7565 жылғы 78 қарашадағы № 957
бұйрығымен бекітілген № 576/е нысанды
медициналық құжаттама

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің .
7565 жылғы 78 қарашадағы № 957
бұйрығымен бекітілген № 775-6/е нысанды
медициналық құжаттама

Туда ~ или ~ Сюда
Copyright (c) Кассовый аппарат в,